Over ons Onderwijs

Onderwijsvisie

Waarom geven we onderwijs? Omdat wij bij willen dragen aan het verbeteren van de wereld door studenten op te leiden tot verantwoordelijke, kritische en geëngageerde academici die zichzelf continu willen ontwikkelen.

Onderwijsagenda: leidraad voor verbetering

Om de integrale aanpak te waarborgen zijn alle onderwijsplannen zoals geformuleerd in de Onderwijsvisie, het Instellingsplan 2015-2020, de richtlijnen voor het bachelor- en masteronderwijs en het plan van aanpak Instellingstoets Kwaliteitszorg in één document samengevat: de VU Onderwijsagenda (2018-2023). Deze meerjarige Onderwijsagenda krijgt elk jaar een update op basis van de voortgang, resultaten en voortschrijdende inzichten.

Onderwijskwaliteit

De Vrije Universiteit Amsterdam biedt onderwijs van hoge kwaliteit. Die kwaliteit wordt geleverd door docenten in de opleidingen, onder verantwoordelijkheid van de opleidingsdirecteur. In opdracht van de faculteiten en het College van Bestuur wordt VU-breed beleid op het gebied van onderwijs en onderwijskwaliteitszorg opgesteld en geëvalueerd. Daarnaast is er een intern systeem van kwaliteitszorg van kracht om de kwaliteit van opleidingen te garanderen die past bij een moderne onderwijsinstelling.

Onderwijsprijzen

De VU hecht veel belang aan goed en inspirerend onderwijs, goede en inspirerende studenten en goede en inspirerende docenten. Om dit belang te onderstrepen reikt de VU ieder jaar Onderwijsprijzen uit aan bijzondere docenten en studenten die met recht in de schijnwerpers geplaatst mogen worden. Sinds 2019 worden deze prijzen uitgereikt bij het Nieuwjaarsgala.

Organisatie

De organisatie- en beslissingsstructuur wordt beschreven in het besturingsmodel van de VU. Dit geeft in heldere bewoordingen weer hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld, hoe de besluitvorming plaatsvindt en hoe er wordt gestuurd op het bereiken van doelen.