Onderwijsagenda: leidraad voor verbetering


Met de Onderwijsagenda 2018-2023 werken we toe naar:

* versterken van de kwaliteitscultuur
Er wordt een VU-breed gedeelde en gedragen ambitieuze cultuur gecreëerd waarin docenten verder worden geprofessionaliseerd en uitdagend onderwijs geven, er een sterke, vanzelfsprekende beleving is van kwaliteitscultuur en de kwaliteitszorg uitstekend georganiseerd is.

*vergroten van het studiesucces van studenten
De VU richt haar onderwijs zo in dat ze een klimaat schept waarin ruimte is voor diversiteit, alle studenten zich welkom voelen en kansrijk aan hun opleiding kunnen beginnen, succesvol van bachelor naar master stromen, hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en goed voorbereid de arbeidsmarkt kunnen betreden.

* een afgewogen en (internationaal) profilerend onderwijsportfolio
De VU richt haar bachelor, master en postgraduate portfolio zo in dat een (internationaal) aantrekkelijk aanbod ontstaat dat aansluit bij het profiel van de VU en studenten optimale mogelijkheden biedt om breed te studeren.

* verdere innovatie van het onderwijs
De VU investeert in de verdere innovatie van haar onderwijs zodat het onderwijs qua inhoud, didactiek en IT goed bij elkaar aansluiten en docenten zich voldoende ondersteund voelen bij het blijven innoveren van hun onderwijs.

* optimaliseren van de ondersteuning
De VU optimaliseert haar onderwijsondersteunende processen zodat studenten, docenten en onderwijsmanagers zich adequaat ondersteund voelen.

Voor 2021 is de Onderwijsagenda 2018-2023 uitgewerkt in het document Onderwijsagenda VU editie 2021.

Binnen de VU werken we al met een Onderwijsagenda sinds 2013. De Onderwijsagenda 2013-2017 leidde tot een aantal mooie resultaten. 

* Lerende universiteit
Met de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) wordt de interne kwaliteitszorg van  de instelling onder de loep genomen. De Onderwijsagenda 2013-2017 zorgde voor een sterke focus op het verbeteren van de kwaliteitszorg van ons onderwijs en het versterken van onze kwaliteitscultuur. De VU slaagde in 2014 onder randvoorwaarden voor de Instellingstoets en in 2016 volledig. De auditcommissie complimenteerde de VU voor wat zij in een tijdsbestek van krap twee jaar had weten te realiseren en noemde de VU een “lerende universiteit”. 

* Stijgende lijn in waardering studenten voor hun opleiding
Met de Onderwijsagenda 2013-2017 werd hard gewerkt aan een betere studenttevredenheid, zichtbaar in de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE-score 'studentenoordeel opleiding algemeen' steeg in drie jaar van 3,8 naar 4,03; in de Keuzegids Universiteiten van 2017 maakte de VU de grootste groei door in de categorie brede universiteit en steeg naar een gedeelde vierde plaats.

* Professionaliseringsgolf docenten
De VU kwam de prestatieafspraken na die het ministerie van OCW met universiteiten en hogescholen maakt over het verbeteren van hun onderwijs. De Review Commissie adviseerde in 2016 positief over alle onderdelen van de prestatieafspraken van de VU en sprak haar waardering uit voor de aanzienlijke toename van het percentage docenten met een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en voor de sterke daling van de indirecte kosten. De minister nam het advies van de commissie over en kende in 2017 aan de VU M€ 10,5 aan prestatiegelden toe.

* Bachelor- en masteronderwijs volop in vernieuwing
Bij de evaluatie van de bachelor- en masterrichtlijn van najaar 2016 bleek dat de vernieuwing van het bacheloronderwijs grotendeels was gerealiseerd en dat, daar waar dat niet het geval was, faculteiten formeel toestemming hadden gekregen om (tijdelijk) van de richtlijn af te wijken. De vernieuwing van het masteronderwijs is wat vertraagd, maar inmiddels bij de meeste faculteiten in gang gezet. 

* Sterkere focus op onderwijs
Maar er is in de eerste vijf jaar van de Onderwijsagenda meer bereikt. Door een aantal jaar achtereen te investeren in de vernieuwing van het onderwijs, professionalisering van docenten en innovatie van voorzieningen, is de kwaliteit van het onderwijs VU-breed verbeterd. Initiatieven zoals kennisnetwerk KnowVU, de versterking van de positie van portefeuillehouders onderwijs én opleidingsdirecteuren in het nieuwe bestuursreglement en de ontwikkeling en implementatie van het Raamwerk onderwijsprestaties geven aan dat de ruimte en waardering voor onderwijs zijn toegenomen.

Als onderdeel van de Onderwijsagenda 2018-2023 is het Kwaliteitsplan Onderwijs VU opgesteld. Dit kwaliteitsplan sluit aan bij de landelijk vastgestelde thema’s in de kwaliteitsafspraken en is tot stand gekomen in nauw overleg met de medezeggenschap.