Organisatie

De VU wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB) van drie leden: de voorzitter, de rector magnificus en een lid. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van het CvB en ziet toe op de vormgeving, implementatie en handhaving van het systeem van kwaliteitszorg. Het onderwijs en de wetenschapsbeoefening vinden plaats in de faculteiten. Het CvB besluit over hoofdlijnen van beleid na overleg met de decanen en de directeuren van de diensten. CvB en decanen laten zich adviseren door een aantal vaste organen. Er vindt intensief bestuurlijk overleg plaats bij de VU, waarbij vertegenwoordigers van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering elkaar in diverse gremia treffen.

Elke bestuurlijke laag in de VU heeft een eigen vorm van inspraak. De Universitaire Studentenraad (USR) en de Ondernemingsraad (OR) bespreken universiteitsbrede zaken met het CvB. De USR houdt zich vooral bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en het studentenbeleid van de VU. Volgens de Wet op de Ondernemingsraden is het doel van de ondernemingsraad 'het uitoefenen van medezeggenschap in het belang van het goed functioneren van de universiteit in al haar doelstellingen'. De Ondernemingsraad vormt samen met de Studentenraad (USR) de Gezamenlijke Vergadering (GV). In de Gezamenlijke Overlegvergadering (GVO) wordt overleg gevoerd met het CvB.

De VU kent de volgende VU-brede onderwijsoverleggen (VUnet-id nodig): 

Overleg Portefeuillehouders onderwijs (OPO)
Op universitair niveau vindt strategisch overleg over het onderwijs plaats in het Overleg Portefeuillehouders Onderwijs (OPO). Daarbij gaat het om een niet vrijblijvende afstemming tussen portefeuillehouders onderwijs uit de faculteitsbesturen over de aansturing van het onderwijs en het realiseren van de onderwijsagenda. De vaste voorzitter van het OPO is de rector magnificus. Het OPO geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur en heeft van het college het mandaat gekregen om te besluiten over de uitvoering van de onderwijsagenda. Het OPO zet grote lijnen uit, waarna faculteiten en diensten adviseren over de uitvoerbaarheid daarvan.

Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK)
De Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK) adviseert het College van Bestuur, met name de rector, over de onderwijskwaliteit en -kwaliteitszorg en over de kwaliteit van aanvragen voor nieuwe opleidingen. De stuurgroep geeft ook advies over het systeem van onderwijskwaliteitszorg en adviseert incidenteel (gevraagd en ongevraagd) over alle andere zaken rond onderwijskwaliteit. De leden worden benoemd op grond van expertise en functioneren nadrukkelijk niet als facultair vertegenwoordiger.

Overleg Hoofden Onderwijsondersteuning (HO)
Dit overleg adviseert, bij voorkeur voorafgaand aan besluitvorming, over de gevolgen van voorgenomen beleidsbeslissingen voor de bedrijfsvoering aan het OPO en de directeuren bedrijfsvoering. Daarbij gaat het om faculteitoverstijgende of uniforme onderwijs- en studentondersteunende processen en projecten en om het inrichten van de daarbij behorende organisatie.

Klankbordgroep Interne Kwaliteitszorgmedewerkers (KIK)
De klankbordgroep bestaat uit beleidsmedewerkers onderwijs en kwaliteitszorg van de verschillende faculteiten. Via hen worden de faculteiten geïnformeerd over landelijk of VU-breed onderwijsbeleid. Ook wordt de leden om advies gevraagd. Daarnaast is dit de plek waar faculteiten hun (good) practices uitwisselen.