Veiligheid op de VU

De VU heeft een open en gastvrije campus en een actieve rol in het herkennen, voorkomen en beheersen van veiligheidsrisico’s. Dit doen we niet alleen. Hier hebben we jouw hulp bij nodig.

De veiligheid op de VU wordt gewaarborgd door diverse maatregelen: 24 uur per dag cameratoezicht in en rondom de gebouwen van de VU; 24 uur per dag is er beveiliging en in de meeste gebouwen is er ook een gastdame en de beveiligers en de gastdames zijn gastvrij en alert en worden getraind afwijkende situaties te herkennen en te melden.

Wat doet de VU aan veiligheid en hoe draag jij bij:

De veiligheid op de VU wordt gewaarborgd door diverse maatregelen:

  • 24 uur per dag cameratoezicht in en rondom de gebouwen van de VU.
  • 24 uur per dag is er beveiliging en in de meeste gebouwen is er ook een gastdame. De beveiligers en de gastdames zijn gastvrij en alert en worden getraind afwijkende situaties te herkennen en te melden. 
  • Voor vragen of meldingen kunnen medewerkers, studenten en bezoekers terecht bij alle recepties of gastdames in de gebouwen en bij de Security Desk gevestigd in de kelder van het Hoofdgebouw (KC-04).
  • In geval van nood is de beveiliging bereikbaar op het interne VU alarmnummer 22222 of 020 5982222. 
  • Voor acute hulp buiten de campus van de Vrije Universiteit bel je 112.
  • Voor VU-studenten die in het buitenland verblijven is dit +31 (0)20 6444117.

Naast acute situaties zijn er ook andere situaties denkbaar waarin een medewerker of student zich niet veilig voelt. Om onveilige situaties te melden is een centraal meld- en adviespunt voor incidenten ingericht. Hier kunnen medewerkers en studenten op vertrouwelijke basis melding maken van onveilige situaties en fysieke incidenten.

De VU Campus is een open en gastvrije omgeving. De VU neemt daarom een actieve houding aan in het herkennen, voorkomen en beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten. We willen de veiligheid van iedereen waarborgen met integrale veiligheidszorg. Bij een veilige en prettige omgeving horen heldere omgangsvormen. De VU tolereert geen discriminatie, intimidatie, pesterijen, seksuele intimidatie of ander gedrag dat in tegenspraak is met onze Principes. Dit noemen wij zorgwekkend gedrag en dat is ongewenst op de VU.Voorbeelden zijn pesten, intimidatie, bedreiging, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, stalking, (verbale) agressie, verwarde personen, suïcideproblematiek etc.

Meldpunt zorgwekkend gedrag
Helaas gebeurt het soms dat een student of medewerker zich niet veilig voelt vanwege het gedrag van een ander.Als je een dergelijke situatie meemaakt, of als bystander hiervan getuige bent, kan je dit melden bij de regiehouders zorgwekkend gedrag. De melding mag ook anoniem gedaan worden, want we realiseren ons dat er een veiligheidsrisico kan ontstaan om een situatie aan te kaarten. Ons doel is om de veiligheid te herstellen. Dit doen we vanuit de zorgplicht die we hebben voor de studenten en medewerkers. Deze zorgplicht geldt voor jou, degene die dit gedrag aankaart, maar ook voor de persoon die dit gedrag vertoont.

Ik heb zorgwekkend gedrag ervaren of ben er getuige van geweest, wat moet ik doen?
Een melding van zorgwekkend gedrag kun je maken bij de regiehouders Zorgwekkend gedrag Rob Pel en Rosanne van Kampen. Dit kun je doen door een mail te sturen met de vraag contact met je op te nemen naar r.m.pel@vu.nl of naar r.c.van.kampen@vu.nl. Je kunt ook een app sturen naar Rob Pel 06-55121267 of naar Rosanne van Kampen 06-15832514. Bellen is ook mogelijk, maar het lukt in de praktijk niet altijd om op te nemen.

Wat gebeurt er hierna met mijn melding
Heb je het verzoek om contact gedaan,  dan wordt er door Rob Pel of Rosanne van Kampen contact met je opgenomen om een afspraak te maken. Bij de eerste afspraak wordt de situatie besproken en wat je doel van de melding is. Wij leggen uit dat we je gaan helpen en wat we voor je kunnen betekenen. Vaak starten we met een risico inschatting, om te bepalen hoe risicovol de situatie is. Daarna wordt er gekeken naar een plan van aanpak. Hierbij kunnen ook leden van het expertteam zorgwekkend gedrag betrokken worden. Soms betekent het een warme overdracht naar een van de externe partijen. Het kan ook nodig zijn om een gesprek aan te gaan met degene die het gedrag vertoont. De regie van de melding blijft altijd bij de melder, maar de regiehouders kunnen wel adviseren. Indien er een acuut veiligheidsrisico is kan er wel direct gereageerd worden.

Expertteam zorgwekkend gedrag
Uiteraard handelen de regiehouders zorgwekkend gedrag meldingen van zorgwekkend gedrag niet alleen af. Om zorgvuldig en verantwoord een situatie op te lossen kan er gebruik gemaakt worden van de expertise van de medewerkers die in het expertteam zorgwekkend gedrag zitten. In het expertteam zijn VUbreed medewerkers vertegenwoordigd die expertise hebben in hun eigen domein én affiniteit hebben met sociale veiligheid, zoals een studentenpsycholoog, ombudsman, diversity officer, woordvoerder, jurist, hoofd P&O, vertrouwenspersonen, hoofd mobility international office, studieadviseurs en de regiehouders zorgwekkend gedrag. Zij kunnen gevraagd worden mee te denken in het oplossen van een incident. Hierdoor ontstaat een integrale benadering en een uitgebreid netwerk, waardoor er voorkomen wordt dat je als student (of medewerker) van het ene loket naar het ander gestuurd wordt. Als je een melding maakt bij een vertrouwenspersoon of studentenpsycholoog kunnen zij de situatie ook inbrengen in het expertteam.

Externe partijen
Naast het interne netwerk van experts wordt er veel samengewerkt met externe partners, zoals politie, OM, GGZ inGeest (vooral bij verwarde personen en acute suïcideproblematiek), forensisch psycholoog, Blijfgroep (huiselijk- en eergerelateerd geweld), Centrum Seksueel Geweld, Zedenpolitie, 113 zelfmoordpreventie, Reclassering Nederland, etc. Soms is het nodig om externe partners in te schakelen om een situatie goed op te kunnen lossen of over te dragen.
Binnen de Vrije Universiteit is er de Commissie Integrale Veiligheid. Deze commissie stelt zich als doel risico’s te onderkennen, te wegen en maatregelen te nemen waardoor risico’s beheersbaar gemaakt worden. De Integrale Veiligheidsvisie (PDF) stelt onder meer dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat de VU een brede zorgplicht heeft. Deze zorgplicht geldt in eerste instantie voor de gebouwen en omgeving van de VU Campus, alsook voor de studentenhuisvesting op Uilenstede. De VU is aangesloten bij het veiligheidsplatform van Uilenstede.
Medewerkers en studenten aan de VU zijn ook zelf verantwoordelijk voor een veilige campus. Er zijn diverse bewustwordingscampagnes, waaronder de campagne ‘Samen houden we de VU veilig’. Hiernaast worden er ook workshops aangeboden over ‘zorgwekkend gedrag’ aan studentendecanen en studieadviseurs. Bewustwording en handelingsperspectief is ook hier een belangrijk thema.

Het Security and Operations Control Center van de VU onderzoekt en coördineert de afhandeling van informatiebeveiligingsincidenten waarbij medewerkers, studenten en/of systemen van de VU betrokken zijn. Dit geldt voor incidenten die afkomstig lijken te zijn van de VU, en die waarbij de VU slachtoffer is geworden.

Neem bij (het vermoeden van) een inbreuk op de beveiliging direct contact op met SOCC via socc@vu.nl.
rob_pel
Het begint bij melden
Wat doe jij als je ongewenst of grensoverschrijdend gedrag ervaart of ziet gebeuren? Iedere vorm van gedrag en communicatie die jij als onprettig of onveilig ervaart, is het waard om te melden. Wil je iets melden of vragen? Kijk dan op VUnet.
Veiligheid_PhishingPhishing. Laat je niet aan de haak slaan. Hoe alert ben jij online?
Benieuwd naar hoe alert jij online bent. Doe de test >
pas_kwijt
Voorkom misbruik VU pas: meld verlies of diefstal direct bij de Security Desk
Als VU medewerker en/of student ontvang je een persoonlijke pas van de VU. Raak je je pas kwijt, meld dit direct bij de Security Desk.
Veilig inloggen in twee stappen
Veilig inloggen in twee stappen
De VU beschermt persoonlijke en gevoelige informatie. Daarom loggen medewerkers straks in twee stappen veilig in.

Veiligheid_diefstal_awareness
Geef diefstal geen kans, houd je spullen bij de hand. Zijn ze toch verdwenen?
Meld dit bij VU beveiliging, Hoofdgebouw, KC-04, of bel 85854 of 020-5985854.
Wat kun je doen na verlies of diefstal van privé- of VU-eigendommen?
vloersticker_smombie

Ben jij een smombie?
Een smombie is een samentrekking van ‘mobiele telefoon’ en ‘zombie'. Het is iemand die zó opgaat in zijn of haar mobiel en daardoor weinig meer meekrijgt van wat er in de omgeving gebeurt. De term klinkt lief, maar kijk eens wat er in het drukke verkeer kan gebeuren met smartphone junkies.

Sluit je niet af. Neem actief deel aan het verkeer!
Veiligheid_Onwel

Ben jij voorbereid? Zet het VU alarmnummer 020-5982222 in je mobiel. 
Wat doe je nog meer in geval van brand, ongeval of calamiteit? Op de VU calamiteitenkaart vind je alle informatie.

Doe de calamiteitentest

Veiligheid_IDHoud je VUnet ID en wachtwoord privé, geef deze niet aan je vrienden mee!
Z_cardVU calamiteitenkaart