Bezwaar en beroep

Bezwaar

Wil je bezwaar maken tegen een beslissing van het College van Bestuur, dan kun je bij dat College van Bestuur een bezwaarschrift indienen. Het adres is College van Bestuur, Bureau Bestuurszaken, t.a.v. mevrouw mr. S.A. Snoeren, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.

Het gaat om beslissingen inzake:

 • Collegegeld
 • Financiële ondersteuning op grond van de Regeling Profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Toelating tot de bacheloropleiding op grond van andere diploma’s
 • Selectie en plaatsing bij opleidingen met selectie
 • Overtreding van de huis- en orderegels

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend. Dien het bezwaarschrift bij voorkeur enkelzijdig in. Stuur een kopie mee van de beslissing waartegen je bezwaar maakt en van alle relevante correspondentie.
Vermeld ook je e-mailadres.
Je kunt het bezwaarschrift ook per e-mail indienen, in pdf-formaat, voorzien van je handtekening. Stuur het naar bezwaarschriften.bz@vu.nl.

Lees meer over de bezwaarschriftprocedure

Beroep

Ben je het niet eens met een beslissing van een examinator (docent), een examencommissie, een BSA-commissie, of een toelatingscommissie voor een masteropleiding, dan kun je een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens. Het adres is: College van Beroep voor de Examens t.a.v. mevrouw drs. A.M. van Donk, p/a Bestuurszaken, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.

Het gaat bijvoorbeeld om: 

 • het behalen van het afsluitend examen  
 • de toelating tot examens  
 • een colloquium doctum en het wegwerken van deficiënties (toelatingsonderzoeken) 
 • een bindend negatief studieadvies 
 • de toelating tot de universitaire eerstegraads lerarenopleidingen  
 • de toelating tot een masteropleiding

en beslissingen van examencommissies en examinatoren, zoals: 

 • beslissingen inhoudende goed- of afkeuring van een vakkenpakket 
 • het weigeren van een vrijstelling
 • een sanctie.

Het beroepschrift moet binnen zes weken worden ingediend. Op VUweb vind je het formulier waarmee je digitaal beroep kunt instellen. Studenten van Geneeskunde kunnen geen gebruik maken van het formulier. Als je geen toegang hebt tot het formulier of tot VUweb, dien het beroepschrift dan schriftelijk in, voorzien van je handtekening. Dien het beroepschrift bij voorkeur enkelzijdig in. Vermeld ook je e-mailadres.

Je kunt het beroepschrift ook per e-mail indienen, in pdf-formaat. Stuur het naar cobex.bz@vu.nl.

Je kunt per e-mail een eerste reactie verwachten van het College.
Stuur een kopie mee van het besluit waartegen je beroep wilt instellen, en voeg alle documenten bij die voor de beoordeling van het beroep van belang kunnen zijn, ook de documenten/bewijsstukken/verklaringen die je wellicht al eerder hebt ingediend bij de Examencommissie of bij de BSA-commissie.

Let op: tegen een cijfer (beoordeling) kun je geen beroep aantekenen. Is dat cijfer, naar jouw idee, onrechtmatig tot stand gekomen (bv. niet alle deelscores zijn opgeteld), dan kun je je wel wenden tot het College van Beroep voor de Examens.

Beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Ben je het niet eens met de beslissing die het College van Bestuur op je bezwaar heeft genomen of met de uitspraak die het College van Beroep voor de Examens heeft gedaan, dan kun je binnen zes weken gemotiveerd beroep instellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, Postbus 16137, 2500 BC Den Haag.
Voor de behandeling van het beroepschrift moet griffiegeld worden betaald. Dat bedraagt € 49,-.
Dat bedrag krijg je terug als je door het College in het gelijk wordt gesteld.

Heb je nog vragen over hoe je een beroep kunt instellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, kijk dan eerst op de website www.cbho.nl.