Geschillenloket

Als je het niet eens bent met een beslissing of als je je onheus behandeld voelt of een klacht hebt, dan kun je daar iets aan doen. De aard van het geschil bepaalt de route die je moet volgen. Ook kun je bezwaar maken of een beroep instellen tegen een schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet nemen van een beslissing binnen een redelijke termijn (zes weken). Zie hieronder welke mogelijkheden er in jouw situatie zijn.

Informele actie
Bedenk voordat je actie onderneemt of het probleem niet informeel kan worden opgelost. Stap naar degene die de beslissing heeft genomen of je niet correct heeft behandeld, leg de kwestie voor en probeer er samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kun je altijd nog een bezwaarschrift of beroepschrift indienen. Dat moet dan wel binnen zes weken nadat de beslissing die je wilt aanvechten, is genomen. Als het informele traject niet binnen die termijn van zes weken is afgerond, kun je alvast een bezwaar- of beroepschrift indienen met het verzoek de motivering die daarbij hoort, later te leveren (‘pro forma bezwaar- of beroepschrift’). Het betreffende college meldt je dan hoeveel extra tijd je krijgt. Een klacht kun je nog tot een jaar na dato indienen.

Bezwaar of beroep
Wat moet je doen om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen? Lees verder

Klachten
De wijze waarop het College van Bestuur of het faculteitsbestuur, een medewerker van de VU of een medestudent zich in een bepaalde aangelegenheid jegens jou of een ander heeft gedragen kan aanleiding zijn tot een klacht.  Het gaat dus om gedragingen of handelingen, niet om besluiten die rechtsgevolg hebben. Een klacht kan niet via een bezwaar- of beroepschrift worden voorgelegd. Meer over klachten

Jaarverslagen bezwaarschriften
Elk jaar brengt het College van Beroep voor de Examens een jaarverslag uit.

Uitspraken College van Beroep voor de Examens
Bekijk een overzicht van de uitspraken per jaar.

Contact
Heb je verder nog vragen over waar je terecht kunt met je klacht, bezwaar of beroep, dan kun je contact opnemen met mevrouw drs. A.M. van Donk (a.m.van.donk@vu.nl).