Kernwaarden en ambities

De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft.

De kernwaarden van de VU zijn: verantwoordelijk, open, persoonlijk.


Kernwaarden nader bekeken

VerantwoordelijkOpenPersoonlijk
Dienstbaar aan en betrokken bij mens en maatschappij
Voor diversiteit in disciplines, nationaliteiten, levensbeschouwingen en maatschappelijke overtuigingen
Aandacht voor de menselijke maat; een academische gemeenschap waarin elk lid wordt gekend.
Verantwoordelijkheid vertaalt zich in de keuze voor onderwerpen van onderzoek en onderwijs die aansluiten bij de grote maatschappelijke thema’s, zowel in de Amsterdamse regio als daarbuiten. In onderwijs dat studenten vormt en aanzet tot dienstbaarheid aan elkaar en aan de samenleving. Dat studenten stimuleert positie te nemen in de wereld en opvoedt open naar de ander en naar het andere te zijn.De VU is een inspirerende ontmoetingsplaats waar met onderling respect wordt gewerkt aan verbinding tussen disciplines, culturen, religies, maatschappelijke opvattingen en vragen uit de samenleving. Confrontatie van verschillen leidt tot nieuwe inzichten en innovaties, tot scherpte en helderheid, tot wetenschappelijke excellentie.Elk lid van de universitaire gemeenschap is uniek en waardevol en komt binnen de universiteit tot volle ontplooiing. Onderlinge relaties zijn daarom respectvol, maar ook moreel appellerend en engagerend.

Ambities van de VU

De VU zoekt antwoorden op wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. Dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met partners in de maatschappij: de overheid en het bedrijfsleven. Ons onderzoek en onderwijs is onderverdeeld in vier thema’s, waarmee we helder maken hoe we aansluiten bij en inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Om toponderzoek te stimuleren, investeert de VU in talent. Topwetenschappers zijn gezichtsbepalend voor ons onderzoek en onderwijs. De universiteit koestert en is trots op de wetenschappers die sterk bijdragen aan de reputatie van de VU. Even belangrijk is onze opdracht om jonge mensen op te leiden tot kritische academici die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid belangrijke posities kunnen innemen in de internationale en interculturele samenleving van de toekomst. De VU legt daarom sterke nadruk op de academische vorming van studenten, met aandacht voor de kernwaarden van de VU. Onderwijs en onderzoek zijn direct aan elkaar gekoppeld. De VU leidt studenten op in de onderzoeksgebieden waar zij sterk in is en waar een grote vraag is naar goed opgeleide professionals.

Maatschappelijke relevantie

De VU sluit met haar vier profielthema’s aan op alle Amsterdamse clusters, nationale topsectoren en Europese societal challenges.