Neem deel aan een VU dreamteam!

Aanleiding VU Dreamteams

For the English page click here.

Bij de Vrije Universiteit Amsterdam willen we niet alleen dat onze studenten 'iets' worden, zoals econoom, arts of bioloog. We willen ook dat studenten 'iemand' worden. We vinden het van belang dat je je op academisch én op persoonlijk vlak ontwikkelt, waarbij je bredere kwaliteiten van jezelf aanboort. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van communicatievaardigheden, het werken aan een ondernemende houding of het leren ontplooien van sociaal maatschappelijke activiteiten.

De VU moedigt studenten daarom aan over grenzen heen te denken en te werken en daarmee van betekenis te zijn in de wereld. Dit gedachtengoed is binnen de VU belegd in het 'A Broader Mind for Students'-programma. De VU dreamteams vallen onder deze paraplu. 

Wat doen deze dreamteams?
In het academische jaar van 2021-2022 formeert de VU vier dreamteams van 12 tot maximaal 18 Bachelor- en Masterstudenten van uiteenlopende opleidingen. Deze teams werken een door VU-academici geformuleerde opdracht zelfstandig uit en leveren een concreet en tastbaar eindresultaat op. De vaardigheden die je ontwikkelt door deelname aan deze innovatieve teams dragen sterk bij aan je persoonlijke en professionele groei. Zo ga je met jouw team aan de slag met het schrijven van een businessplan en het opzetten van een website, leer je in teamverband brainstormen en je ideeën en kennis om te zetten in prototypes. Daarnaast gaat het team interessante samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven en instellingen aan. Daardoor leer je netwerken, relaties met stakeholders onderhouden en creatieve ideeën pitchen in een professionele context.

Dreamteams studenten

Ondersteuning en middelen
Elk team wordt bijgestaan door een VU-ambassadeur en krijgt een basisbedrag voor faciliteiten en het opzetten van activiteiten. Verder gaat het team volledig zelfstandig te werk en is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het aantrekken van sponsoren en het genereren van extra financiële middelen.

Onder het kopje ‘Dreamteams en ambassadeurs 2021-2022’ lees je welke uitdaging elk team aan zal gaan. 

VU Profielthema’s
Elk dreamteam is verbonden aan een van de vier profielthema’s van de VU: ‘Human Health & Life Sciences’,‘Governance for Society’,‘Science for Sustainability’ en ‘Connected World’. Deze thema’s geven inhoudelijk vorm aan de missie van de VU en hebben betrekking op onderwijs, onderzoek en valorisatie (impact).

Eerdere edities dreamteams 
In voorafgaande jaren hebben verschillende VU-studenten mooie successen behaald door deelname aan (voormalige) dreamteams zoals Human Power TeamWasub en PULSE-racing. Het PULSE-team is vandaag de dag nog operationeel.

Birgit Kaman MA Bewegingswetenschappen en oud dreamteamlid PULSE:

Birgit Kaman

“Het werken binnen het dreamteam PULSE is een heel waardevolle ervaring. De vertaling van theorie naar praktijk is leerzaam en ook ontzettend leuk. Ik ben anders bezig met mijn wetenschappelijke kennis, maar ik leer ook hoe je een bedrijf moet leiden en organiseren. Ik heb door PULSE inzicht gekregen in wat er mogelijk is met mijn opleiding. Ik heb ook geleerd dat het belangrijk is goede contacten binnen de VU te hebben zodat je echt een multidisciplinair team wordt: met je manager van de opleiding Bedrijfskunde, een teamlid van Communicatiewetenschappen enzovoort.”

Start werving- en selectietraject 
Van 16 april t/m 27 mei kun je je aanmelden voor 1 van de vier dreamteams via het aanmeldformulier. De selectiegesprekken vinden in juni plaats. De dreamteams zullen vanaf september 2021 officieel van start gaan.  

Lees hieronder welke vier dreamteams de VU opricht in het jaar 2021-2022, welke opdracht elk team mee krijgt en welke VU-ambassadeurs de teams terzijde staan:  

Dreamteam 1: VU ProFit!- voor leefstijladviezen op maat
Dit team is gelinkt aan profielthema Human Health and Life Sciences.    

Niet iedereen leeft even gezond en de COVID-19 pandemie heeft de leefstijl van velen nog eens verslechterd. Dit dreamteam ontwikkelt een totaal nieuwe aanpak om de leefstijl van VU medewerkers en studenten te verbeteren. Hierbij maakt het team gebruik van innovatieve metingen en methoden op het gebied van voeding, bewegen, psychosociale factoren (bijv. stress en motivatie) en/of slaap en gebruikt de verzamelde informatie om met optimale communicatietechnieken en praktische toepassingen advies op maat te geven. Ook voert het team metingen uit in de labs van de afdelingen Bewegingswetenschappen, Gezondheidswetenschappen en Psychologie om de effecten van hun nieuwe aanpak te testen. De metingen worden gebruikt om de verbeteringen in leefstijl te monitoren en kwantificeren. Op het moment dat dit succesvol blijkt, kan de ontwikkelde aanpak worden uitgebreid naar doelgroepen buiten de VU.

Bekijk ook de achtergrondinformatie behorende bij deze opdracht.  

De VU-ambassadeurs van dit dreamteam zijn prof. dr. Hein Daanen en prof. dr. ir Marjolein Visser

Prof. dr. Hein Daanen
Hein is bewegingswetenschapper en hoogleraar Inspanningsfysiologie bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Zijn onderzoek richt zich op aanpassingen van de mens aan inspanning in warme en koude omstandigheden. In de voorgaande jaren was hij betrokken bij de drie dreamteams van TU Delft en de VU: het human power team (snelste fietser), wasub (snelste ‘fiets’ onder water) en pulse-racing (snelste fiets door beenspier-elektrostimulatie van atleten met een dwarslaesie). 

Hein Daanen
Prof. dr. ir. Marjolein Visser
Marjolein is een voedingswetenschapper en epidemioloog en hoogleraar Gezond ouder worden aan de afdeling Gezondheidswetenschappen. Zij onderzoekt leefstijl in relatie tot gezond oud worden en bestudeert daarin de rol van voeding, lichaamsbeweging, sedentair gedrag en over- en ondergewicht. Zij werkt graag samen met andere disciplines om het onderzoek te verrijken en gaat graag met het dreamteam de uitdaging aan om met een creatieve aanpak de leefstijl van de VU medewerker/student te verbeteren. 

Marjolein Visser

Dreamteam 2: Newcomer Entrepreneurship  
Dit team is gelinkt aan profielthema Governance for Society.

Als onderdeel van dit dreamteam duik je in het Nederlandse ecosysteem van ondernemerschap om te zien waar jouw ideeën het meeste kunnen bijdragen en co-creëer je oplossingen met newcomer entrepreneurs met een vluchtelingenachtergrond. Je leert over sociaal ondernemerschap, intercultureel werken en het proces van ideation en implementatie om bij te dragen aan interdisciplinaire maatschappelijke uitdagingen. Het ondernemerschapsecosysteem stelt newcomers voor unieke uitdagingen, zoals moeilijke toegang tot kapitaal en juridische expertise, discriminatie en vormen van uitsluiting. Dit kan newcomers belemmeren in de ontwikkeling van hun start-ups en het psychologisch welzijn aantasten van mensen uit migrantengemeenschappen. Dit dreamteam gaat aan de slag met de ontwikkeling van innovatieve ideeën om dit complexe sociale probleem aan te pakken door samen te werken met een toonaangevende incubator en met newcomer entrepreneurs die aan deze uitdagingen werken.

De VU-ambassadeur van dit dreamteam is Asma Naimi, gepromoveerd in sociaal ondernemerschap.

Promovendus Sociaal Ondernemerschap Asma Naimi
Asma richt zich in haar onderzoek op de rol van sociaal ondernemerschap bij het aanpakken van grootschalige en grensoverschrijdende maatschappelijke uitdagingen, zoals migratie, armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Ze onderzoekt specifiek de directe acties van sociale ondernemers om impact te maken en hun communicatie daarover om bewustzijn te creëren en supporters te mobiliseren. Ze werkt ook als adviseur op het gebied van internationale ontwikkeling, sociaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij is gedurende het hele jaar je contactpersoon bij de VU.

Asma Naimi

Dreamteam 3: De Empathische robot / The Iron Man 
Dit team is gelinkt aan profielthema Connected World

In een wereld waarin robots en mensen samenleven zullen robots mensen moeten kunnen ‘lezen’. Dit lezen bestaat uit:

 • Het herkennen van emoties doormiddel van gezichtsuitdrukkingen, gebaren, stem en inhoud
 • Het begrijpen en verklaren van emoties in een situatie
 • Het tonen van empathie en begrip. 

Dit team staat aan de lat om een robot deze aspecten aan te leren voor diverse mensen met verschillende achtergronden, culturen, sociale groepen. De empathische robot kan op deze manier een vriend worden van iedereen.

Op dit moment houdt een kleine groep studenten zich tot en met de zomer 2021 bezig met voorbereidende activiteiten waar het (nieuwe) team vanaf september 2021 op voort kan borduren. 

De VU-ambassadeur van dit dreamteam is prof. dr. Piek Vossen 

Prof. dr. Piek Vossen 
Piek is taalwetenschapper en hoogleraar Computationele Lexicologie. "Ik ben geïnteresseerd in hoe taal werkt, hoe empathie werkt en hoe bonding ontstaat. Die interpersoonlijke communicatie tussen mensen is hoogst persoonlijk en uitermate boeiend. Dat is tegelijkertijd de ultieme uitdaging voor een robot en ook voor dit dreamteam". 
Piek Vossen

Dreamteam 4: Planeetvriendelijk eten- voor een duurzame toekomst
Dit team is gelinkt aan profielthema Science for Sustainability 
 
Dreamteam Planeetvriendelijk eten heeft de taak om een toolkit op maat te ontwikkelen op basis van de wensen en behoeftes van jongeren uit alle lagen van de bevolking. Met deze toolkit worden jongeren zich bewuster van de impact van hun eetgedrag op het milieu en leefklimaat en kunnen ze keuzes maken waarmee ze de wereld stap voor stap een beetje beter maken. Het team verzamelt hiervoor gegevens onder diverse groepen jongeren om wensen en behoeftes in kaart te brengen. Op basis van die gegevens ontwikkelt en test het team de instrumenten en materialen voor de toolkit.  Vervolgens wordt nagegaan of de toolkit ook daadwerkelijk leidt tot planeetvriendelijker eten bij de gekozen doelgroepen, hiertoe is een nulmeting vereist. Als de toolkit succesvol is, kan deze verder worden verfijnd en breder worden gebruikt in de samenleving.

Bekijk ook de achtergrondinformatie behorende bij deze opdracht. 

De VU-ambassadeurs van dit dreamteam zijn dr. ir. Margreet Olthof en prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer.

Dr. ir. Margreet Olthof
Margreet werkt bij de afdeling Gezondheidswetenschappen, is voedingswetenschapper en opleidingsdirecteur van de master Health Sciences. Zij doet onderzoek op het gebied van voeding en gezondheid van mensen, waaronder voeding in specifieke levensfases (jong & oud), gezondheidseffecten van voedingsmiddelen (zoals koffie), en duurzame, gezonde voeding voor mens en planeet. Zij wil graag met het dreamteam de uitdaging aangaan om voor de grote missie "planeetvriendelijk eten’’ concrete en creatieve plannen te maken die mensen in Nederland zullen helpen bij het maken van gezondere en duurzamere voedingskeuzen. 
 

Margreet Olthof
Prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer
Ingeborg is een voedingswetenschapper en is hoogleraar Voeding voor Gezond Leven aan de afdeling Gezondheidswetenschappen. Zij onderzoekt effecten van voeding op gezondheid en duurzaamheid. Zij kijkt daarbij wat verschillende voedingsmiddelen en voedingspatronen doen op gezondheids- en welzijnsuitkomsten en hoeveel druk ze geven op het milieu, bijvoorbeeld op de uitstoot van broeikasgassen of landgebruik. Ingeborg ziet er naar uit om samen met de studenten te zorgen dat Nederland een klein beetje beter wordt.

Ingeborg Brouwer
 • Wat is een dreamteam?
  Een dreamteam bestaat uit een groep van goed gemotiveerde Bachelor- en Masterstudenten (en eventueel promovendi), die samen met universitaire medewerkers een concrete maatschappelijke uitdaging aangaan, waarbij de leerervaring van de teamleden centraal staat.

 • Waarom is deelname aan het dreamteamsprogramma een unieke kans (wat is de meerwaarde)?
  Met deelname aan een van de vier dreamteams ontstaat een mooie kans om in een zelfsturend, interdisciplinair team te opereren waarin je een afgebakend, maatschappelijk onderwerp aanpakt en toewerkt naar een concreet eindresultaat. Dit is bijvoorbeeld inclusief het schrijven van een business plan, het opzetten van een website, het aantrekken van sponsoren en het contact leggen met bedrijven en instellingen. Je wordt daarin begeleid door een VU-ambassadeur. Op deze manier kun je opgedane (theoretische) kennis in praktijk brengen, in teamverband- samen met studenten van andere disciplines. Zo is het niet ondenkbaar dat een dreamteam kan bestaan uit bijvoorbeeld bachelor- of masterstudenten Communicatiewetenschappen, Bedrijfskunde, Kunstgeschiedenis, Biologie en Sociale Wetenschappen.

 • Hoe ziet het werving- en selectieproces eruit?
  Je kunt je vanaf 16 april t/m 27 mei aanmelden voor één van de vier dreamteams via het aanmeldformulier. Aan je aanmelding voeg je een motivatiebrief of videoboodschap toe (creativiteit wordt hierbij gewaardeerd) waarin duidelijk wordt waarom je aan een bepaald dreamteam wilt deelnemen en welke bijdrage je denkt te kunnen leveren. In juni vinden de selectiegesprekken plaats. Kom je als een van de geselecteerden uit de bus? Dan start je in september 2021 (officieel) met jouw dreamteam aan de opdracht!

 • Leveren de dreamteams studiepunten op? 
  Studenten die aan een dreamteam deelnemen kunnen in aanmerking komen voor zes extracurriculaire ECTS door een verslag te schrijven over het betreffende dreamteam. Dit verslag dient een aantal elementen te bevatten (wat deze zijn kun je van te voren navragen bij de ambassadeur of een lid van het begeleidingsteam). In sommige gevallen is het mogelijk zes intracurriculaire ECTS te verdienen, omdat de ECTS te integreren zijn in een bestaand studieonderdeel (bijvoorbeeld een praktijkstage of vrije studieruimte). Het is aan de opleiding om dit al dan niet aan te bieden. Je kunt hier geen aanspraak op maken. 

 • Hoeveel tijd kost deelname en kan ik het combineren met mijn studie?
  Je bent ongeveer een dag in de week bezig met dreamteamactiviteiten (met name in de opstartfase). Je bent vrij om- naar eigen inzicht- meer of minder tijd te besteden aan de opdracht. 

 • Wat zijn de selectiecriteria en heb ik hoge cijfers nodig om geselecteerd te worden?
  De selectie is primair gericht op de motivatie van de student. Daarnaast wordt gekeken naar de kennis en expertise in relatie tot het onderwerp van het dreamteam. Beschik je over aanstekelijk enthousiasme en een ondernemende houding? Dan kan dit in je voordeel werken! Studieresultaten en studievoortgang kunnen (secundair) in het selectieproces worden meegenomen.

 • Wat is de looptijd van een dreamteam?
  Een dreamteam is in de regel 1 academisch jaar actief.

 • Krijgt een dreamteam financiële middelen ter beschikking?
  Ja, elk dreamteam krijgt een startkapitaal. Een belangrijk onderdeel is echter ook het zelf aanwenden van middelen van externe partijen.

 • Maakt het voor deelname uit van welke studie ik afkomstig ben? 
  Nee, welke studie je ook volgt, vanuit elke discipline kun je iets wezenlijks toevoegen aan een dreamteam.

 • Wat is de voertaal binnen het team?
  Nederlands of Engels, afgestemd binnen de groep.

 • Waar kunnen we onze dreamteam-activiteiten uitvoeren (locatie)? 
  De dreamteams hebben vijf ruimtes tot hun beschikking in het W&N gebouw. Daarnaast is er een vergaderruimte nabij die ook te boeken is (met tv-scherm). De ruimtes zijn van verschillende omvang en in 1 ruimte heeft een pantry met groot tv-scherm. Het is de bedoeling dat de teams onderling overleggen over het al dan niet gezamenlijk gebruiken van de verschillende ruimtes.

 • Wat gebeurt er met ons project als we klaar zijn?
  Aan het einde van het academische jaar neemt een nieuw team het project over en brengt het weer iets verder. Daardoor blijft de voortgang geborgd.

 • Waar kan ik terecht met mijn (aanvullende) vragen? 
  Aanvullende vragen kun je stellen tijdens een van de webinars (op maandag 10 en dinsdag 11 mei). Je kunt je hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier webinars dreamteams. Tijdens deze sessies kun je in gesprek met de verschillende ambassadeurs van de dreamteams en krijg je antwoord op onbeantwoorde vragen. Dit kan enorm helpen in aanloop naar jouw aanmelding.

  Daarnaast kun je je vragen kwijt via dreamteams@vu.nl

Je kunt je vanaf 16 april t/m 27 mei aanmelden voor een van de vier dreamteams via het aanmeldformulier.

Wil je in aanloop naar jouw aanmelding eerst nog een webinar (voorlichtingsbijeenkomst) bijwonen op maandag 10 of dinsdag 11 mei? Meld je dan aan via aanmeldformulier webinars dreamteams. Tijdens deze sessies kun je in gesprek met de verschillende ambassadeurs van de dreamteams en krijg je antwoord op onbeantwoorde vragen. 

Algemene vragen en inhoudelijke informatie over de (dream)teams:
Peter Beek en David Oldenhof 
dreamteams@vu.nl

Werving en selectie:
Omayra Mac Donald/ David Oldenhof 
dreamteams@vu.nl