Sustainable Development Goals

SDG Charter ondertekend

Tijdens de opening van van het Amsterdam Sustainability Institute hebben de directeur van SDG Charter Nederland Maresa Oosterman en de vice-decaan van de Faculteit der Bètawetenschappen Jacqueline Broerse de SDG Charter ondertekend. Kijk de opening terug >

SDG Dashboard

De veertien Nederlandse universiteiten zetten zich actief in voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het SDG-Dash­board is een tool van de Vrije Universiteit Amsterdam waarmee de wetenschappelijke publicaties over de SDG’s inzichtelijk worden gemaakt. Het is een overzicht van de koppeling van onderzoeken aan de SDG's, waarvan hier enkele voorbeelden.

Bijdragen van VU aan Sustainable Development Goals

De VU zal in haar jaarverslagen blijven rapporteren over de ontwikkeling van de milieuprestatie op de thema's energie en CO2, (afval)water, inkoop, afval(stoffen), vervoer en mobiliteit. Wij meten ons succes bij het bereiken van onze ambities op het gebied van duurzaamheid aan de hand van onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

sdg_1
Sociale zekerheid
Dit betekent bijvoorbeeld het bedenken van beleid en het opzetten van programma's voor een inclusieve arbeidsmarkt. De VU werkt aan een inclusieve organisatie via personeelsbeleid dat inzet op aantrekking, waardering en benutting van verschil.

Wethouders Marjolein Moorman en Simone Kukenheim van gemeente Amsterdam kwamen in 2019 op bezoek om samen met de VU de mogelijkheden te onderzoeken om kansenongelijkheid in het onderwijs en in de toeloop naar de arbeidsmarkt aan te pakken door middel van een intensief samenwerkingsverband.
sdg_2
Voedselproductie en -consumptie
Het onderzoek "Sustainability in global agriculture driven by organic farming" is gepubliceerd in het wetenschappelijke online tijdschrift Nature Sustainability. 
sdg_3
Rookvrije Campus 
Een deel van het VU campusterrein, het gebied rondom het 0|2 Labgebouw, ACTA en de Botanische tuin Zuidas werd samen met het terrein rondom Amsterdam UMC per 1 oktober 2019 rookvrij. In de loop van 2020 wordt de hele VU Campus rookvrij. Hiermee realiseren we een nog prettigere en gezondere studeer- en werkomgeving en leveren we een bijdrage aan een Rookvrije Generatie.
sdg_4
A Broader Mind 
De Vrije Universiteit is in 2019 gestart met het programma A Broader Mind. Het fundament van A Broader Mind ligt in de driehoek van persoonlijke ontwikkeling, academische verbreding en maatschappelijke oriëntatie. In 2019 heeft een eerste groep bachelorstudenten de cursus A broader Mind gevolgd aan de VU. De VU wil haar studenten toerusten om in deze wereld succesvol en betekenisvol te kunnen zijn. Via Community Service Learning zetten zij hun kennis in voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Thema’s die behandeld worden zijn o.a.: digitalisering, duurzaamheid en armoede. 
sdg_5
Charter Talent naar de Top
De VU heeft het manifest Charter Talent naar de Top ondertekend. Dit manifest is bedoeld om meer vrouwen in topposities aan de VU te laten werken. Bij wetenschappelijke benoemingen wordt bij gelijke geschiktheid een vrouw aangesteld. Daarnaast kan het instrument tenure track worden ingezet om de aanname en doorstroom van vrouwelijke wetenschappers te stimuleren. Dit is een van de manieren waarop de VU het aandeel vrouwen in topposities wil vergroten.

Spreekuur Cultuur en Veiligheid
De VU heeft een spreekuur Veiligheid en Cultuur voor zowel studenten als medewerkers. Men kan hier advies vragen over vragen als: je moet tegen je zin in met iemand trouwen; eerwraak, bang voor ontvoering door je familie; een homoseksuele relatie die niet geaccepteerd wordt door je familie, etc.
sdg_6
Made Blue
Met het Made Blue – een liter voor een liter – programma ondersteunt de VU het drinken van kraanwater door studenten en medewerkers en zet dat tapverbruik tevens om in evenveel liters schoon drinkwater in ontwikkelingslanden.

Join the pipe
Het drinken van kraanwater wordt gestimuleerd door nog meer join the pipe drinkwatertappunten aan te leggen op de Campus. Met de opbrengst van de tappunten worden waterprojecten opgezet in ontwikkelingslanden  
sdg_7
Fossielvrije campus
De campus is volledig fossielvrij in 2035. Hiertoe is een Energie Masterplan opgesteld en in 2017 vastgesteld. In de periode tot 2021 zijn tien deelprojecten geprogrammeerd waarmee al een eerste stap wordt gezet.
sdg_8
Onderzoek Verstedelijking
Hoe kunnen we als land met kleine tot middelgrote steden tóch profiteren van de economische productiviteitsvoordelen van een grote stad? En hoe beïnvloeden hoogopgeleiden het loon van laagopgeleiden? Deze vragen waren de aanleiding voor het promotieonderzoek van Paul Verstraten. Concreet betekent het dat kleinere steden die in de nabije omgeving van grotere steden liggen, ook genieten van de productiviteitsvoordelen van de grote stad. Utrecht en Amsterdam kunnen dus, ondanks de tussenliggende afstand, heel goed van elkaar profiteren. De voordelen van verstedelijking reiken zo ver dat wat de ene gemeente doet, effect heeft op de omringende gemeenten. Samenwerking tussen gemeenten kan dus positief uitpakken voor de productiviteit.
sdg_9
Bereikbaarheid Zuidas
De VU neemt deel aan de taskforce bereikbaarheid Zuidas. Hiervoor is een convenant getekend waarin twaalf grote bedrijven en organisaties uit het gebied heldere afspraken maken en concrete maatregelen treffen zodat medewerkers, bezoekers en bewoners de Zuidas zonder oponthoud kunnen blijven bereiken. Zo is een verlaging van het aandeel auto in de modal split ten gunste van andere modaliteiten afgesproken,alsmede het monitoren van de mobiliteit binnen de eigen organisatie.

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
De VU heeft de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend samen met 24 andere CEO’s van de organisaties aan de Zuidas. Het doel is bij te dragen aan de ambitie om stadslogistiek in de metropoolregio Amsterdam in 2025 emissievrij te hebben. Bij de Zuidas ligt de focus op het verduurzamen van logistiek, met de nadruk op de facilitaire inkoop, pakketbezorging en afval.
sdg_10
Chief Diversity Officer
De VU werkt aan een inclusieve organisatie via personeelsbeleid dat inzet op aantrekking, waardering en benutting van verschil. De Chief Diversity Officer van de VU: "Diversiteit kan een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van wat we doen op de VU en aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor mij gaat diversiteit over het scheppen van gelijke kansen, het bouwen aan een inclusieve en dialogische universitaire gemeenschap, en het kritisch kijken naar onze eigen vooroordelen en blinde vlekken."

Studentenwelzijn
Een project van de sectie klinische psychologie richt zich op het verbeteren van het welzijn van studenten door het aanbieden van laag intensieve EHealth interventies. Op deze manier helpen VUstudenten andere VU-studenten met het verbeteren van hun welzijn, een win-win situatie.

Kwaliteitsonderwijs
Studenten doen kennis en vaardigheden op over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Toegankelijke nieuwe website
Het nieuwe platform voor studiekiezers is geschikt gemaakt voor visueel gehandicapten.

VU-pride
VU organiseert ieder jaar de VU pride.
sdg_11
BREEAM
De VU Campus wordt vernieuwd en vergroend. Plannen voor campusontwikkeling worden systematisch getoetst volgens BREEAM Gebied. Er wordt gewerkt aan certificering van het Masterplan voor de toekomstige VU-Campus conform BREEAM Gebied op het niveau Excellent. In BREEAM Gebied is bijvoorbeeld aandacht voor het tegengaan van hittestress, voor het omgaan met extreme neerslag en overstromingsrisico’s door klimaatverandering, voor het verbeteren van lokale luchtkwaliteit. Ook biedt BREEAM Gebied aanknopingspunten om circulair materiaalgebruik in de publieke ruimte te bevorderen.
sdg_12
Meat Less Monday
Vleesconsumptie op de VU wordt ontmoedigd door het presenteren van de milieuvriendelijke alternatieven in het aanbod op meer prominente wijze. Meat Less Monday campagne wordt gecontinueerd en uitgebreid naar andere werkdagen en naar banqeting. Het streven is om het vegetarisch/- veganistisch aanbod de standaard optie te maken.

Zero Waste Zuidas 2030
De VU heeft, samen met ongeveer 25 andere partijen op de Zuidas, het ambitiedocument Zero Waste Zuidas 2030 ondertekend. Hiermee spreken deze partijen de ambitie uit om toe te werken naar een Zuidas waar geen afval meer vandaan komt. Van nu naar nul in 2030.
sdg_13
Groene daken op VU-gebouwen
Het vasthouden of vertragen van waterafvoer van neerslag op de urbane campus is van groot belang vanwege afvoerproblemen en vanwege verhitting. Water zorgt voor verkoeling in de stad. De polderdaken, groen-blauwe retentiedaken, op het Hoofdgebouw, het Nieuwe Universiteitsgebouw en Schoolwerktuinen zijn hier goede voorbeelden van.
sdg_14
MSC-keurmerk vis
Om het MSC-keurmerk te krijgen moet een visserij voldoen aan de MSC-standaard voor duurzaam gevangen vis. Dit is de strengste en meest veelomvattende milieu-standaard voor wildvangst-visserijen die er is. Bij de catering en banqueting wordt alleen vis met MSC-keurmerk aangeboden.

Renovatie toiletvoorzieningen
Bij renovaties van toilet- en douchevoorzieningen kiest de VU altijd voor waterbesparende, veilige voorzieningen. Ook worden bij renovaties in onbruik geraakte (dode) aan- en afvoerleidingen verwijderd.
sdg_15
Groene campus
De VU gaat de campus verder vergroenen. Er wordt onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om de biodiversiteit te vergroten. Het onderzoek gaat over  biodiversiteitsverbeterende maatregelen (vleermuizen, bijen, wormen, vlinders, etc) op en vergroening van de campus in relatie met de omgeving 
sdg_16
Bijzondere leerstoel 'Religion and Sustainable Development'
Sinds 2015 worden wereldwijde uitdagingen zoals armoede en klimaatverandering aangepakt in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Tot nu toe is er echter nauwelijks aandacht voor de rol van religie in het bereiken van de SDG’s, terwijl religie voor het overgrote deel van de wereldbevolking een belangrijke rol speelt. Meer inzicht is dan ook cruciaal, maar Westerse seculiere landen en organisaties weten daar vaak geen raad mee. Daarom is de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam samen met ontwikkelingsorganisaties ICCO en ACT Alliance per 1 januari 2019 gestart met de bijzondere leerstoel ‘Religion and Sustainable Development’. Dr. Azza Karam, werkzaam bij de Verenigde Naties (VN), is de nieuwe bijzondere hoogleraar.

Bijdragen van VU aan SDG's
De VU zal in haar jaarverslagen blijven rapporteren over de ontwikkeling van de milieuprestatie op de thema’s energie en CO2, (afval)water, inkoop, afval(stoffen), vervoer en mobiliteit en over haar bijdrage aan de 17 SDG's. De VU is een open instelling
sdg_17
Aurora
De Sustainability Group van de Aurora universiteiten richt zich op op drie doelstellingen: 1) Maak duurzame universiteiten op basis van de vier pijlers van duurzaamheid: governance, environmental management, learning; research and social policy. 2) Creëer een leer- en werkomgeving waar duurzaamheid is gewaardeerd en gemeten. 3) Gebruik de mogelijkheden om creatieve oplossingen vanuit verschillende perspectieven in te zetten in onderwijs en praktijk.

Green Office VU
De Green Office VU is de ontmoetingsplaats voor studenten en medewerkers met interresse in duurzaamheid. De Green Office voert campagnes uit om het duurzame bewustzijn te vergroten. Ook denkt het Green Office mee met het VU beleid op het gebied van duurzaamheid.

Programma Amsterdam Klimaat Neutraal
Het Programma Amsterdam Klimaatneutraal 2050 werkt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in Amsterdam. In 2050 moet de CO2-uitstoot 95% minder zijn vergeleken met de uitstoot in 1990. Alle gebouwen in Amsterdam zijn in 2050 CO2-neutraal en aardgasvrij in 2040. De VU heeft in het Energie Masterplan een veel ambitieuzere doelstelling.

Green Business Club Zuidas
Betrokkenheid wordt ook gestimuleerd in de Green Business Club Zuidas. Hier ontmoeten bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties elkaar om samen duurzame projecten te initiëren en te implementeren in het Zuidasgebied