Gedragscodes

De Vrije Universiteit is samen met de andere universiteiten van mening dat transparantie van en verantwoording over het bestuur van de universiteit belangrijk is. Daarom is de Code Goed bestuur universiteiten opgesteld en ondertekend. Deze code is voor het eerst vastgesteld in 2006 en in 2013 aangepast. Op verzoek van de Minister van OCW heeft de VSNU kwaliteitscriteria geformuleerd voor de Raden van Toezicht. De kwaliteitscriteria sluiten aan bij de criteria die andere sectoren in het semi-publieke domein in hun governance code hebben opgenomen. De Raad van Toezicht stichting VU-VUmc houdt zich aan deze code en legt daarover ook verantwoording af in het Jaarverslag RvT.

Informatie over alle voor universiteiten geldende gedragscodes is beschikbaar op de VSNU-website.

Transparantie en verantwoording

Een aantal documenten zijn van belang om de naleving van de ‘Code goed bestuur universiteiten’ door de Vrije Universiteit inzichtelijk te maken.

  • In de Jaarverslagen verantwoordt de universiteit zich over haar handelen en governance. In het jaarverslag VU is een Jaarverslag RvT stichting VU-VUmc opgenomen
  • Het Bestuursreglement is de juridische basis voor de besturing van de Vrije Universiteit
  • De samenstelling van het College van Bestuur en een kort overzicht van de ervaring en nevenfuncties van de leden
  • De samenstelling van de Raad van Toezicht en een kort overzicht van de ervaring, zittingstermijnen en (neven)functies van de leden
  • Het Reglement van de Raad van Toezicht beschrijft de taken en werkzaamheden van de Raad van Toezicht en de benoemingsprocedure leden RvT. Daarnaast beschrijft het reglement de eisen van onafhankelijkheid die worden gesteld aan de leden van de raad en de manier waarop met potentieel tegenstrijdige belangen wordt omgegaan. Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht en de Profielschets voor de Raad zijn als bijlage aan het reglement toegevoegd
  • De VU heeft een Klokkenluidersregeling. Deze heeft betrekking op het op een veilige manier melden van het vermoeden van een misstand of niet integer handelen binnen de VU

De Raad van Toezicht is breed en onafhankelijk samengesteld uit leden die afkomstig zijn uit de wetenschap, het openbaar bestuur en het bedrijfsleven en daarin leidinggevende posities hebben vervuld of nog vervullen. De leden worden benoemd door de Ledenraad van de VU-Vereniging. De raad kent een audit- en huisvestingscommissie, een kwaliteitscommissie en een remuneratiecommissie en houdt vanuit deze indeling zicht op de essentiële aspecten van het functioneren van de universiteit. Hij vergadert minimaal maandelijks op basis van een jaaragendering, die aansluit bij de planning en control cyclus van de universiteit.