FAQ

1. Wordt het rapport over mijn klacht gepubliceerd?
De VU publiceert in principe niets, afgezien van de geanonimiseerde rapportages op de website van de VSNU. Alleen in zwaarwegende omstandigheden kan de VU ervoor kiezen om toch iets naar buiten te brengen. De VU gaat hier terughoudend mee om.

2. Kan ik ook direct een klacht indienen of moet ik eerst naar een vertrouwenspersoon?
U kunt direct een klacht indienen bij het College van Bestuur. Het is echter raadzaam om vooraf contact te zoeken met een van de vertrouwenspersonen. Zij kunnen u adviseren over de juiste wijze om de klacht in te dienen.

3. Is er ook een vrouwelijke vertrouwenspersoon?
Ja, er zijn ook vrouwelijke vertrouwenspersonen. Klik voor het volledige overzicht op Vertrouwenspersoon WI.

4. Waarom duurt de afhandeling van mijn klacht zo lang?
De CWI doet haar uiterste best elke klacht zo goed mogelijk en zo voortvarend mogelijk te behandelen. Soms kan het zijn dat de behandeling van uw klacht vertraging oploopt doordat een andere klacht voorrang vraagt. Ook is het mogelijk dat gedurende het onderzoek informatie naar boven komt die maakt dat de zaak meer uitzoekwerk vraagt. De CWI doet geen uitspraken over de doorlooptijd van een procedure.

5. Waarom is mijn klacht ongegrond verklaard terwijl ik niet door de CWI gehoord ben?
Het kan voorkomen dat uw klacht ontvankelijk is, maar niet valt onder de academische verantwoordelijkheid van de VU. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het geen wetenschappelijke publicatie betreft, of wanneer desbetreffende publicatie niet tot stand is gekomen onder academische verantwoordelijkheid van de VU, maar onder de (academische) verantwoordelijkheid van een andere organisatie.

6. Kan ik ook anoniem een klacht indienen?
Indien u anoniem wenst te blijven, dient u zich in elk geval met naam, functie, adres en e-mail adres bekend te maken bij een van de vertrouwenspersonen. Voorts dient u de reden van uw wens tot anonimiteit grondig te onderbouwen. De CWI moet de belangen van klager en beklaagde tegenover elkaar afwegen. Anonimiteit van een klager moet worden beschouwd als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van beklaagde. Een klager kan echter vrees hebben voor repercussies in de persoonlijke of professionele sfeer. Als deze repercussies niet als onwaarschijnlijk kunnen worden aangemerkt, kan een klacht in behandeling worden genomen, mits op voorhand sprake is van een waarschijnlijk vermoeden van een ernstige schending van de wetenschappelijke integriteit. Alleen in dat geval valt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de beklaagde te rechtvaardigen.

7. Ik heb een klacht over een lid van het CvB, waar kan ik die indienen?
U kunt uw klacht indienen bij de Raad van Toezicht van de VU, via de secretaris
drs. M.A.C. Vermeulen (Annemarie): m.a.c.vermeulen@vu.nl.

8. Ik ben zelf geen medewerker van VU of VUmc. Kan ik toch een klacht indienen tegen een medewerker van VU of VUmc?
Ja. Voor u gelden precies dezelfde richtlijnen bij het indienen van een klacht als voor een medewerker van VU of VUmc. Het is raadzaam om eerst contact op te nemen met een van de vertrouwenspersonen, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon van het cluster van faculteiten waaronder het vakgebied valt waar de klacht betrekking op heeft.

9. Ik ben zelf geen medewerker van VU of VUmc. Kan ik ook bij een vertrouwenspersoon terecht?
Ja. Voor u gelden precies dezelfde richtlijnen bij het indienen van een klacht als voor een medewerker van VU of VUmc.

Mocht uw vraag hier niet tussen staan, dan kunt contact opnemen met Nathalie Trifkovic, n.trifkovic@vu.nl, 06 38 17 07 57.