Klacht indienen

Bij een vermoede schending van de wetenschappelijke integriteit kunt u gebruik maken van uw klachtrecht. Iedereen heeft dit recht. VU en VUmc hanteren een klachtenregeling om de belangen van zowel personen die een klacht indienen als beklaagden te beschermen. In de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc staat de klachtenprocedure wetenschappelijke integriteit beschreven, welke functionarissen hierin een rol spelen en wat u kunt verwachten.

Wanneer u overweegt om een klacht in te dienen, kan het nuttig zijn met een vertrouwenspersoon in gesprek te gaan. Dit is niet verplicht, maar het is wel aan te raden.

Wanneer u besluit een formele klacht in te dienen, kunt u dit doen door uw klacht te versturen aan het College van Bestuur van de VU (CvB). Dit geldt ook wanneer u een klacht op het gebied van wetenschappelijke integriteit wilt indienen over een medewerker van VUmc.

Voor het indienen van een klacht dient u een aantal gegevens ter onderbouwing aan te leveren. Deze informatie is nodig voor een zorgvuldige beoordeling van de ontvankelijkheid van de klacht en voor eventuele verdere behandeling. Dit is in het belang van alle betrokken partijen.

Het CvB zal uw onderbouwde klacht in ontvangst nemen en ter beoordeling en eventuele behandeling doorsturen aan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI).

Klacht indienen

Vermeld in uw klacht in ieder geval:

- uw naam, functie, adresgegevens en een e-mail adres;
- de persoon of personen tegen wie uw klacht gericht is;
- een precieze beschrijving van wat er is gebeurd;
- een beargumenteerde aanduiding van de inbreuk op de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit van de VSNU die volgens u daardoor heeft plaatsgevonden.

U dient uw klacht te onderbouwen met bijlagen en/of bewijsstukken. In het geval dat u bijvoorbeeld een klacht over plagiaat indient, moet u zowel de originele bron als het volgens u geplagieerde tekstgedeelte aanleveren. 

U kunt uw klacht zowel op papier (voorzien van een handtekening) als per e-mail indienen. Hieronder treft u gegevens over adressering:

Per post o.v.v. “vertrouwelijk”:

Vrije Universiteit Amsterdam
College van Bestuur
t.a.v. de Rector Magnificus
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

Per e-mail o.v.v. “vertrouwelijk”:

Contact-WI@vu.nl